Tên miền .VN Lệ phí đăng ký (*)
(không chịu thuế)

(1)


Phí duy trì (**)
(không chịu thuế)

(2)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm VAT)

(3)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm VAT)

(4)


Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)

= (1+2+3) + 10%*(3)


Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)

= (2+4) + 10%*(4)

.vn VND 200,000 VND 350,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 770,000 VND 460,000
.com.vn VND 200,000 VND 250,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 670,000 VND 360,000
.net.vn VND 200,000 VND 250,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 670,000 VND 360,000
.biz.vn VND 200,000 VND 250,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 670,000 VND 360,000
.edu.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.gov.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.org.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.ac.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.info.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.pro.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.health.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.int.vn VND 120,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 100,000 VND 490,000 VND 260,000
.name.vn VND 30,000 VND 30,000 VND 20,000 VND 20,000 VND 82,000 VND 52,000